แจ้งเวียนหนังสือ

เอกสาร PA 4 ด้าน วันที่ 2018-02-28
ประชุมประจำเดือน วันที่ 2018-01-19
คำสั่งแต่งตั้งบุคคลและคำสั่งอื่นๆ วันที่ 2017-12-28
การคัดเลือกคนดีศรีอนามัยดีเด่น ประจำปี 2560 วันที่ 2017-11-29
P4P วันที่ 2017-11-22
ประกาศกรมอนามัย เรื่องกรอบเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Chart) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ และประเภทวิชาการ วันที่ 2017-11-02
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 2017-11-02
แบบประเมินความพึงพอใจ ศูนย์อนามัยที่ 5 วันที่ 2017-08-15
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง และเพิ่มค่าจ้างประจำปี พกส. วันที่ 2017-08-07
เอกสารประกอบการสอน Anti-Aging 13-07-2017 วันที่ 2017-07-12
การจัดทำฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐ วันที่ 2017-07-04
แจ้งเรื่องวันหยุดราชการประจำปี 2560 วันที่ 2017-06-16
ลายพระราชหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร วันที่ 2017-05-18
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี วันที่ 2017-05-08
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี) วันที่ 2017-04-19
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย วันที่ 2017-03-22
ขอความร่วมมือจังหวัดให้ระมัดระวังในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลฯ วันที่ 2017-03-22
การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ วันที่ 2017-03-22
คำสั่งจัดตั้งหน่วยงานภายใน (สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0) วันที่ 2017-03-21
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปวช.และปวส. วิทยาลัยสารพัดราชบุรี วันที่ 2017-03-13
การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และกรรมการบริหารกิจการสหกรณ์ในคณะอื่นๆ วันที่ 2017-03-13
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมอนามัย วันที่ 2017-03-02
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ วันที่ 2017-02-22
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน วันที่ 2017-02-20
นำส่งประกาศคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา พ.ศ.2560-2562 วันที่ 2017-02-20