อบรม care manager รุ่น 3/2561

อบรม care manager รุ่น 3/2561

งานอนามัยผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรม ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) รุ่นที่ 3/2561 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยมีการแบ่งการอบรมเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงแรก วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 ช่วงที่สองวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 132 คน)

วันที่ 05/02/2561 ถึง 23/02/2561