ประชุมเชิงปฏิบัติการ "เสนอโครงร่างงานวิจัย R2R และนวัตกรรม และการจัดสรรค์งบประมาณ"

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "เสนอโครงร่างงานวิจัย R2R และนวัตกรรม และการจัดสรรค์งบประมาณ" โดยมี นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจาก ดร.นงนภัส เที่ยงกมล เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีงาน 5 กลุ่มวัย และงานอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งบุคลากรของศูนย์ฯ ที่สนใจเข้าร่วมประชุม ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน)

วันที่ 26/12/2561 ถึง 27/12/2561