ประชุมวิชาการและรณรงค์การจัดการฝุ่นละออง PM 2.5

 ประชุมวิชาการและรณรงค์การจัดการฝุ่นละออง PM 2.5

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 น. กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมวิชาการและรณรงค์การจัดการฝุ่นละออง PM 2.5 โดยได้รับเกียรติจาก นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมทั้งให้นโยบายและมาตรการแนวทางการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก และ พญ.มณฑา ไชยะวัฒน นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ด้วยสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ได้สูงเกินค่ามาตรฐานหลายสัปดาห์ ที่ผ่านมาและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ด้วยความห่วงใย ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จึงได้จัดประชุมวิชาการและรณรงค์การจัดการฝุ่นละออง PM 2.5 ขึ้น ซึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อหามาตรการ ในการป้องกันและแก้ปัญหาในระยะยาวและการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

วันที่ 05/02/2562 ถึง 05/02/2562