ประชุม พรบ.อาหารทารกและเด็กเล็ก

ประชุม พรบ.อาหารทารกและเด็กเล็ก

กลุ่มงานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้่าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต ในเขตสุขภาพที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และ น.ส.สกาวรัตน์ เทพรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 80 คน)

วันที่ 11/03/2562 ถึง 12/03/2562