ประชุมแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย

ประชุมแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก และกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จัดประชุมแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย และการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กแห่งชาติ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเด็กอายุ 2-5 ปี ให้สูงดีสมส่วน มีพัฒนาการทางกาย สมองและสังคมเหมาะสมตามวัย ปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม ณ ห้องประชุม โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

วันที่ 25/06/2562 ถึง 25/06/2562