ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562 นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี พร้อมด้วยคณะนักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 ภายใต้หัวข้อ “Disruptive Innovation towards Smart Citizens by Health Literacy” “พลิกโฉมนวัตกรรม สร้างความรอบรู้ สู่ประชาชนสุขภาพดี” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร การเข้าร่วมครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลงานวิจัยความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายและกฎหมายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างแรงจูงใจในการดำเนินการ เพื่อสร้างกระแสให้สังคมตระหนักในการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี และมีผลงานนำเสนอประเภท Oral Present 2 เรื่อง, ประเภท Post Present 10 เรื่อง, LIKETALK 2 เรื่อง, ประเภทนวัตกรรมและการจัดการความรู้

วันที่ 26/06/2562 ถึง 28/06/2562