ซ้อมแผนรับมือ “ผู้ป่วยโคโรนา”

ซ้อมแผนรับมือ “ผู้ป่วยโคโรนา”

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมการเตรียมความพร้อมและรับมือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยมีการซ้อมแผนเหตุการณ์เสมือนจริงในการรับตัวผู้ป่วย เพื่อให้ทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ เพื่อความไม่ประมาทและตั้งรับได้ทันหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น พร้อมทั้งมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานจัด Big Cleaning Week ทำความสะอาดสถานที่ในส่วนงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการทำความสะอาดในจุดที่เสี่ยงโรค และป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหากอยู่ในที่ผู้คนหนาแน่น และล้างมือเป็นประจำเพื่อสุขอนามัยที่ดี

วันที่ 05/02/2563 ถึง 05/02/2563