กิจกรรมออกกำลังกาย

กิจกรรมออกกำลังกาย

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. งานออกกำลังกาย ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมออกกำลังกายภายใต้โครงการ “10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ” ณ บริเวณลานด้านหน้าฟิตเนส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี มีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ โดยจัดให้มีกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในศูนย์ฯ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเพื่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่ประโยชน์สุขสู่องค์กรต่อไป

วันที่ 12/02/2563 ถึง 12/02/2563