พิธีเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ปัญหาโรคติดต่อ

พิธีเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ปัญหาโรคติดต่อ

วันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดราชบุรี ซึ่งศูนย์ แห่งนี้จะใช้บูรณาการข้อมูลจากทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้กับประชาชน โดยเฉพาะ ในส่วนของมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในทุกมิติ และขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยเฉพาะขั้นตอนการเฝ้าระวังและการป้องกัน โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรียังเป็นผู้บัญชาการณ์เหตุการณ์ในการซ้อมแผนรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยมีศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมซ้อมแผน เพื่อทดสอบความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดและอำเภอ และสร้างความเข้าใจในกระบวนการการระบาดของโรค การป้องกัน รักษา และการควบคุมโรค ที่ไม่ให้มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง

วันที่ 10/03/2563 ถึง 10/03/2563