อบรมแนวทางการทำความสะอาดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

อบรมแนวทางการทำความสะอาดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. โรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ดำเนินการจัดอบรมแนวทางการทำความสะอาดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงนภา พฤฒารัตน์ มาให้ความความรู้และแนวทางปฏิบัติและการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เตรียมรับสถานการณ์ สร้างความพร้อมในการควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรค และสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับตนเอง และผู้มารับบริการเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการทำความสะอาดในพื้นที่จุดที่เสี่ยง

วันที่ 19/03/2563 ถึง 19/03/2563