พิธีมอบของที่ระลึก

พิธีมอบของที่ระลึก

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนและวัยรุ่น จัดพิธีมอบของที่ระลึกกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการดื่มนม เนื่องในวันดื่มนมโลก ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ที่ร่วมส่งรูปภาพเข้าร่วมกิจกรรมในหัวข้อ “ดื่มนมจืด ยืดความสูง” โดยได้รับเกียรติจาก นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นประธานมอบ และ นางสาวจารุณี จตุรพรเพิ่ม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนและวัยรุ่น เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมดังกล่าวเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1-10 มิถุนายน 2563 โดยเชิญชวนเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมส่งภาพถ่ายและวิดีโอ ที่ถ่ายร่วมกับบุตรหลาน ชั้นอนุบาล หรือชั้นประถมศึกษา ในหัวข้อ “ดื่มนมจืด ยืดความสูง”และโพสต์ลงหน้า Facebook เพื่อร่วมรณรงค์ส่งเสริมการดื่มนม เนื่องในวันดื่มนมโลก (World Milk Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี

วันที่ 12/06/2563 ถึง 12/06/2563