× ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม ศูนย์อนามัยที่ 5 จะมีการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ อาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเข้าใช้งานระบบงานอินทราเน็ตภายใน ซึ่งท่านสามารถเข้าใช้งานได้โดยตรงที่
https://apps.hpc.go.th

กินกับก้าว แบบ New Normal

กินกับก้าว แบบ New Normal

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 : คณะกรรมการองค์กรสร้างสุข ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรม กินกับก้าว แบบ New Normal ภายใต้โครงการแผนปฏิบัติการเสริมสร้างมิติที่ 2.2.1 - 2.2.3 บุคลากรมีสุขภาพดี และเสริมสร้างความผูกพันองค์กร (Happy Body & Employee Engagement) ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 13/07/2563 ถึง 14/07/2563