× ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม ศูนย์อนามัยที่ 5 จะมีการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ อาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเข้าใช้งานระบบงานอินทราเน็ตภายใน ซึ่งท่านสามารถเข้าใช้งานได้โดยตรงที่
https://apps.hpc.go.th

ติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19

ติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 : นายพีระ รัตนวิจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี นางกัญญ์พิชญา โพธิดา ผู้แทนศึกษาธิการภาค 3 นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดการศึกษาของสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม และโรงเรียนวีรศิลป์ จ.กาญจนบุรี โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คณะครู รายงานผลการจัดการเรียนการสอนและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในสถานศึกษา ทั้งนี้แต่ละสถานศึกษาได้ให้ความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขตามมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน ให้นักเรียนสวมหน้ากาอนามัย หรือหน้ากากผ้า จัดโต๊ะในห้องเรียนโดยเว้นระยะห่าง มีการเช็คการเข้าออกของนักเรียน และเว้นการทำกิจกรรมหมู่ที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 21/07/2563 ถึง 21/07/2563