× ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม ศูนย์อนามัยที่ 5 จะมีการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ อาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเข้าใช้งานระบบงานอินทราเน็ตภายใน ซึ่งท่านสามารถเข้าใช้งานได้โดยตรงที่
https://apps.hpc.go.th

อบรมถวายความรู้ พระคิลานุปัฏฐาก

อบรมถวายความรู้ พระคิลานุปัฏฐาก

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี และทีม คปสอ.ดำเนินสะดวก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ดำเนินการจัดอบรม ถวายความรู้ พระคิลานุปัฏฐาก ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลักสูตร 35 ชั่วโมง ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยมีพิธี”ถวายโล่วัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับเขต” แด่ท่านเจ้าคุณ พระปิฎกโกศล รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ถวายโดย นพ.วีเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ทั้งนี้การอบรมเพื่อให้พระคิลานุปัฏฐาก มีความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพตนเองและสามารถให้คำแนะนำ ดูแลพระสงฆ์และชุมชนได้ อีกทั้งเพื่อเตรียมการรับรองระบบการดูแลพระสงฆ์และการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ซึ่งพระสงฆ์ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งวิทยากรได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณ พระปิฎกโกศล รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมใช้ศรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ทีมคปสอ.ดำเนินสะดวก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 และศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 23/07/2563 ถึง 24/07/2563