ติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19

ติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 : นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 3 พร้อมด้วย นายแพทย์วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันแก้ไขในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ณ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ,โรงเรียนอู่ทอง,โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ ทั้งนี้พร้อมรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อีกทั้งสถานศึกษาได้ให้ความร่วมมือในการปฎิบัติตามมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน ให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า จัดโต๊ะในห้องเรียนโดยเว้นระยะห่าง มีการเช็คการเข้าออกของนักเรียน และเว้นการทำกิจกรรมหมู่ที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 18/08/2563 ถึง 18/08/2563