ประชุมคณะกรรมการอนามัยแและเด็ก (MCH Board)

ประชุมคณะกรรมการอนามัยแและเด็ก (MCH Board)

วันที่ 3 กันยายน 2563 : กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอนามัยแและเด็ก (MCH Board) ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และได้รับเกียรติจาก นพ.สุธิต คุณประดิษฐ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสูติ นรีเวชกรรม) รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลลำพูน และประธาน MCH Board เขตสุขภาพที่ 1 เป็นวิทยากรการประชุมในครั้งนี้ เขตสุขภาพที่ 5 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็กตามมาตรฐาน ขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็ก ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ "ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย" ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการประชุมครั้งนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2563 และวางแผนการดำเนินงาน ปี 2564 โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการดูแลสุขภาพสตรีตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ ลดอัตรามารดาตายอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน กลุ่มเป้าหมายในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย MCH Board เขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 70 ท่าน ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 03/09/2563 ถึง 03/09/2563