กิจกรรมทางกายประจำสัปดาห์

กิจกรรมทางกายประจำสัปดาห์

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. งานออกกำลังกาย ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมทางกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง เพื่อลดความเครียด ป้องกันออฟฟิศซินโดรม ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 และผู้มารับบริการทุกท่าน ในรูปแบบเสียงตามสายในองค์กร ณ อาคารผู้ป่วยหลังใหม่ รพ.ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรศูนย์อนามัยฯ และผู้มารับบริการทุกท่าน ได้การออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ โดยจัดให้มีกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธโดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบที่ 1 เวลา 10:00 น.รอบที่ 2 เวลา 16:00 น. สำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในศูนย์ฯ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และร่วมสะสมระยะทางและเวลาในกิจกรรม"ก้าวท้าใจ SEASON 2 ต้านภัยโควิด 19" พิชิต 60 วัน 6,000 แคลอรี" เพื่อเป็นต้นแบบในการส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดีร่วมกัน

วันที่ 19/08/2563 ถึง 19/08/2563