ประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

ประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

วันที่ 11 กันยายน 2563 : กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ปี 2564-2570 นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ในการบริหารองค์กร อีกทั้งบุคลากรในระดับต่างๆ มีส่วนร่วมในกระบวนการ กำหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก การกำหนดแผนงาน โครงการที่สอดรับกับปัญหา และบริบทในพื้นที่ โดยมี นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และ นางพัชรี วารีนิล หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง ประธานบริหารบริษัท บีเอสคิวเอ็มกรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 11/09/2563 ถึง 11/09/2563