ประชุมชี้แจงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ

ประชุมชี้แจงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ

วันที่ 11 กันยายน 2563 : กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงผลการวิคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์กลุ่มวัยทำงาน และวางแผนส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในชุมชน โดยมี นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และนางสาวอุทัยวรรณ โคกตาทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจัหวัดราชบุรี ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี มีเป้าประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อให้ “วัยทำงานสุขภาพแข็งแรง ฉลาดรอบรู้ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่สูงอายุ จึงได้จัดการประชุมชี้แจงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์กลุ่มวัยทำงานและวางแผนส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ที่สำรวจข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์กลุ่มวัยทำงาน และผู้รับผิดชอบงานวัยทำงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รวมจำนวน 31 คน เนื้อหาสาระในการประชุมประกอบด้วย - ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์กลุ่มวัยทำงาน - นโยบายการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ขับเคลื่อนความรอบรู้เรื่องพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์กลุ่มวัยทำงาน - ขี้แจงการใช้งานแอปพลิดชัน THAI FIT STOP FAT - ระดมสมอง วางแผนการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ประชาชนวัยทำงานในชุมชน

วันที่ 11/09/2563 ถึง 11/09/2563