New Style New Normal

New Style New Normal

วันที่ 9 กันยายน 2563 : คณะกรรมการองค์กรสร้างสุข ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรม “New Style New Normal” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (Happy Body) ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สมเกียรติ อรุณภาคมงคล รองผู้อำนวยการ (ด้านบริการ) เป็นประธานกล่าวเปิดอบรม นางปราณี ภาคสวรรค์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับการอบรมประกอบด้วยการฝึกปฏิบัติการใช้ชีวิตและการเลือกบริโภคอาหารในสถานการณ์ COVID - 19 และรับฟังการบรรยายธรรมพิเศษ “รู้ตัวหรือเคยชิน” โดยได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์มหาสมพงษ์ เขมวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาวังพระอารามหลวง ราชบุรี และการสอนสาธิต การออกกำลังกายที่เหมาะสมตามช่วงวัย change body โดยงานออกกำลังกาย ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยการอบรมแบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 9-10 กันยายน 2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 14-15 กันยายน 2563 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 09/09/2563 ถึง 09/09/2563