พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดี กรมอนามัย เป็นประธานร่วมกับนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1- 4 ของจังหวัดนครปฐม โดยมีนายแพทย์วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม คณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม, ผู้บริหารกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสำนักอนามัยผู้สูงอายุร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ สำนักงานเทศบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม

วันที่ 09/11/2563 ถึง 09/11/2563