ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ปี 2564-2570 (ระยะที่ 4)

ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ปี 2564-2570 (ระยะที่ 4)

วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563 : กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ปี 2564-2570 (ระยะที่ 4) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง ประธานบริหารบริษัท บีเอสคิวเอ็มกรุ๊ป จำกัด และอาจารย์ชัยวัฒน์ เอมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านบริหารศูนย์การค้าและอาคารสานักงาน บริษัท ซีพี แลนด์ จากัด(มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 09/11/2563 ถึง 10/11/2563