ประชุมการดำเนินงานดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ประชุมการดำเนินงานดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการ เรื่องการดำเนินงานดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการปี 2564 โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และ นางสาวชัชฎาภรณ์ จิตตา รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ด้านวิชาการ) เป็นผู้กล่าวรายงาน และวิทยากรพิเศษ นายบัณฑิต ตั้งเจริญดี ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ ร่วมบรรยายในหัวข้อ "การดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยชุมชน" ณ ห้องประชุม โรงแรม ณ เวลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดยวัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อชี้แจงนโยบายแนวทางการดำเนินงานการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการและหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุระดับจังหวัดและระดับอำเภอจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของ 8 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 96 ท่าน

วันที่ 13/11/2563 ถึง 13/11/2563