ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพฯ

วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563 : กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ โภชนาการและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 มีการรต่อยอด และขยายผล ตลอดจนสร้างสรรค์นวัตกรรมในระดับพื้นที่ เพื่อร่วมกันสร้างเด็กนักเรียน ตชด. รอบรู้ด้านสุขภาพ สูงดีสมส่วน ฉลาด และแข็งแรงอย่างมีคุณภาพต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมและมอบหน้ากากสำหรับเด็ก (Hybrid mask) ให้กับผู้แทนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 และ 14 และโรงเรียน สพฐ.ในถิ่นทุรกันดาร และ พญ.ชนากาญจน์ อบมาลี รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ด้านวิชาการ) เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมธารามันตรา รีสอร์ท ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

วันที่ 17/11/2563 ถึง 18/11/2563