กิจกรรมทางกายประจำสัปดาห์

กิจกรรมทางกายประจำสัปดาห์

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมทางกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง เพื่อลดความเครียด ป้องกันออฟฟิศซินโดรม ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 และ ผู้มารับบริการทุกท่าน ในรูปแบบเสียงตามสายในองค์กร ณ อาคารผู้ป่วยหลังใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรศูนย์อนามัยฯ และผู้มารับบริการทุกท่าน ได้การออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ โดยจัดให้มีกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบที่ 1 เวลา 10:30 น. สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการช่วงเช้า รอบที่ 2 เวลา 14:00 น. สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยฯ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในศูนย์ฯ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเป็นต้นแบบในการส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดีร่วมกัน และดำเนินตามนโยบายสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) ในการส่งเสริมให้บุคลากรกรมอนามัยได้ปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานที่ถูกสุขลักษณะ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย และบุคลากร มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสุขภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางกาย ร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด

วันที่ 03/12/2563 ถึง 03/12/2563