ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงาน

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงาน

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 น.กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อการสร้างกระแสสังคม และการสร้างความรอบรู้ โดยได้รับเกียรติจาก นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมและพญ.ชนากาญจน์ อบมาลี รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ด้านวิชาการ) เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบวัยทำงานในสถานประกอบการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 สำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 5 ราชบุรี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ราชบุรี และสถานประกอบการ

วันที่ 03/12/2563 ถึง 03/12/2563