เงินบำรุง

วัสดุนอกคลังปี 2562 วันที่ 2018-10-30
แผนเงินบำรุง2562 วันที่ 2018-10-30
แบบฟอร์มแผนเงินบำรุง 2562 วันที่ 2018-08-07
ปรับแผนวัสดุนอกคลัง 1/2561 วันที่ 2018-03-13
อธิบดีอนุมัติปรับแผนเงินบำรุงครั้งที 1/2561 วันที่ 2018-03-13
อธิบดีอนุมัติแผนเงินบำรุงปี 2561 วันที่ 2017-11-02
แฟ้มปรับแผนเเงินบำรุง 2561 วันที่ 2017-09-21
แบบฟอร์มแผนเงินบำรุง 2561 วันที่ 2017-08-18
ปรับแผนเงินบำรุงครั้งที่ 2/2560 วันที่ 2017-07-12
ปรับแผนเงินบำรุงครั้งที่ 1/2560 วันที่ 2017-01-05
แบบฟอร์มคำของบลงทุน (รายละเอียดครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง)2560 วันที่ 2016-06-30
แบบฟอร์มค่าจ้างบุคลากร 2560 วันที่ 2016-06-23
แบบฟอร์มครุภัณฑ์ 2560 วันที่ 2016-06-23
แบบฟอร์มครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ 2560 วันที่ 2016-06-23
แบบฟอร์มค่าใช้สอย 2560 วันที่ 2016-06-23
แบบฟอร์มที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2560 วันที่ 2016-06-23
บันทึกแผนจัดหาวัสดุด้วยเงินบำรุง(โปรแกรมคลังพัสดุ) วันที่ 2016-06-23
แบบฟอร์มประมาณการรายรับปี 2560 วันที่ 2016-06-16
ปฏิทินแผนเงินบำรุง วันที่ 2016-06-16