เปิดเผยราคากลางก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ครั้งที่ 2

วันที่ 12/05/2563

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

 

แบบ บก.01

แบบ ปร.4 หน้า 1-9

แบบ ปร.4 หน้า 10-18

แบบ ปร.4(ข,พ), ปร.5, ปร.6