เปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จำนวน 1 งาน

วันที่ 18/11/2563

ราคากลางงานปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จำนวน 1 งาน

แบบงวดงาน-งวดเงิน


แบบ บก.01

แบบ ปร.4 มี 11 หน้า และปร.4ข 1 หน้า ดังนี้ 

หน้าที่ 1-2    หน้าที่ 3-4     หน้าที่ 5-6     

หน้าที่ 7-8    หน้าที่ 9-10   หน้าที่ 11 และ ปร.4ข 

 

แบบ ปร.5

แบบ ปร.6