เปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลินิคกระตุ้นพัฒนาการเด็ก จำนวน 1 งาน

วันที่ 04/12/2563

ราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลินิคกระตุ้นพัฒนาการเด็ก จำนวน 1 งาน

แบบงวดงาน-งวดเงิน


แบบ บก.01

แบบ ปร.4 มี 11 หน้า และปร.4ข 1 หน้า ดังนี้ 

หน้าที่ 1-2    หน้าที่ 3-5     หน้าที่ 6-8     

หน้าที่ 9-10 และ ปร.4ข 

 

แบบ ปร.5

แบบ ปร.6