ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 โดยมีบทความน่ารู้ 5 เรื่อง

วันที่ 16/08/2562

 

 

ที่มาของข้อมูล https://apps.hpc.go.th/dl/web/index.php?r=download%2Fview&id=282