เปิดเผยราคากลางก่อสร้างต่อเติมพื้นที่ทำงานแผนกเอกซเรย์ พยาธิ ของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 20/08/2562

ราคากลางก่อสร้างต่อเติมพื้นที่ทำงานแผนกเอกซเรย์ พยาธิ ของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

แบบ บก.01

แบบงวดงาน-งวดเงิน

แบบ ปร.4  แผ่นที่ 1     แผ่นที่ 2     แผ่นที่ 3

แบบ ปร.5

แบบ ปร.6