การดำเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 28/12/2561

ปีงบประมาณ 2563

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรา 66 และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามมาตรา 98

1. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2563 นายพิจิตร คำทอง

2. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2563 นายเล็ก วงศ์ทอง

3. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2563 นายสวัสดิ์ เอี่ยมคง

4. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2563 นายวิสูตร แผนชากร

5. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2563 นายทนงศักดิ์  แฟงตะคุ

6. จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประจำปี 2563

7. จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์อาคารผู้ป่วยนอก

8. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 9. จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 1108001152 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10. ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11. จ้างเหมาทำกระเป๋าผ้าใส่เอกสารพร้อมสกรีนข้อความ 1 ตำแหน่ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12. จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13. จ้างซ่อมเปลี่ยน Battery 12V 7Ah. UPS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15. ซื้อยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18. ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19. จ้างซ่อมเครื่อง Inbody (SN P27038FDE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20. จ้างซ่อมเปลี่ยน Card Lan คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21. ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22. ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23. ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24. ซื้อยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25. ซื้อยา Unison Enema โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26. ซื้อยา Calcium 600 mg. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27. ซื้อยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28. ซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29. ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30. ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31. ซื้อยา tramadol 50 mg. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32. ซื้อยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33. ซื้อยา Synthetic Oxytocin 10 units โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34. ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องกำเนินไฟฟ้า ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35. ซื้อยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36. ซื้อยา Dioctahedral Smectite๓g.(DEHECTA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37. ซื้อยา tramadol 50 mg. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38. ซื้อยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39. ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40. ซื้อยา Synthetic Oxytocin 10 units โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41. ซื้อยา Ferrous Fumarate 200 mg. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

42. ซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43. ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

44. จ้างซ่อมอุปกรณ์สายเมนไฟฟ้าและตู้คอนโทรลหลังอาคารหอผู้ป่วย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45. ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

46. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำยาล้างเครื่องมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47. ซื้อยา Azithromycin 200 mg หรือ 5 ml. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48. ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

49. ซื้อยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50. ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

51. ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

52. ซื้อวัสดุการแพทย์ ผ้าซับโลหิต 12 นิ้ว x 12 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

53. ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

54. ซื้อยา Nyatatin oral 12 ml. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

55. ซื้อยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

56. ซื้อยา 0.9% Sodium chlorid 5 ml. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

57. ซื้อยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

58. ซื้อยา Glipizide 5 mg. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

59. ซื้อยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60. ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

61. ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

62. ซื้อวัสดุการแพทย์ เจลโค ไอวีแคต เบอร์ 24x0.75 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

63. ซื้อแบตเตอร์รี่รถไฟฟ้า ศอ.5-2410006002 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

64. ซื้อยา Clomiphen citrate 50 mg. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

65. ซื้อยา Iliadin(0.025%drop) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

66. ซื้อวัสดุการแพทย์ ถุง Liner bag 3.5 L โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

67. ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

68. ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

69. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ

70. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

71. ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

72. ซื้อยา Hepatitis B immunoglobulin โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

73. ซื้อยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

74. ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

75. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

76. ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

77. ซื้อยา Iron (III) hydroxide polymaltose complex. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

78. จ้างซ่อมลิฟต์เตียงตัวที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

79. ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80. ซื้อยา Norethisterone 5 mg. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

81. จ้างครวจวิเคราะห์ภายนอกหน่วยงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

82. จ้างตรวจวิเคราะห์ภายนอกหน่วยงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

83. จ้างตรวจวิเคราะห์ภายนอกหน่วยงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

84. จ้างตรวจวิเคราะห์ภายนอกหน่วยงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

85. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

86. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

87. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

88. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

89. ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

90. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

91. จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เดือนพฤศจิกายน 62 นางสาวชุติกาญจน์ ประดับมุข

92. จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เดือนพฤศจิกายน 62 นางสาวยุพิน แก้วอุย

93. จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เดือนพฤศจิกายน 62 นางสาวบังอร ขุมแร่

94. จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เดือนพฤศจิกายน 62 นางสาวรื่นจิตร อินทะสร้อย

95. จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เดือนพฤศจิกายน 62 นางสาวชมพู พริ้งเพราะ

96. จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เดือนพฤศจิกายน 62 นางสาวระพีพร ลิ้มตระกูล

97. จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เดือนพฤศจิกายน 62 นางสาวปทิดา ชุณหคันธรส

98. จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เดือนพฤศจิกายน 62 นางสาวพิมล พุ่มไสว

99. จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เดือนพฤศจิกายน 62 นางเล็ก เอี่ยมสอาด

100. จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ประจำปี 2563

101. จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน

102. จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานคลินิกรักษ์สุขภาพ พย62ถึงมีค63 นางมณฑา ไชยะวัฒน

103. จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เดือนธันวาคม62 นางสาวระพีพร  ลิ้มตระกูล

104. จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เดือนธันวาคม62 นางชมพู พริ้งเพราะ

105. จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เดือนธันวาคม62 นางสาวรื่นจิตร อินทะสร้อย

106. จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เดือนธันวาคม62 นางสาวบังอร ขุมแร่

107. จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เดือนธันวาคม62 นางสาวปทิดา ชุณหคันรส

108. จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เดือนธันวาคม62 นางพิมล  พุ่มไสว

109. จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เดือนธันวาคม62 นางเล็ก เอี่ยมสอาด

110. จ้างเหมาบรการตรวจเช็คและบำรุงรักษาหม้แปลงไฟฟ้าขนิดแห้ง

111. จ้างเหมาทำกระเป๋าผ้าใส่เอกสารพร้อมสกรีนข้อความ ๑ ตำแหน่ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

112. จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (วิสัญญีพยาบาล) นางสาวสมฤดี คนรำ

113. จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการอบรมในโครงการต่างฯของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

114. จ้างซ่อมเครื่อง X Ray หมายเลขครุภัณฑ์ 100000023858 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

115. ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

116. จ้างซ่อมเตียงผู้ป่วยกรณีผ่าตัดคลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

117. ซื้อโคมไฟฉุกเฉิน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

118. จ้างถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนใบปัดน้ำฝน รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กธ 7677 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

119. จ้างซ่อมเกียร์ รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 2890 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

120. จ้างซ่อมเครื่องซักผ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 215001011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

121. จ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

122. จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง และซ่อมกล้องภ่ายภาพ 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

123. จ้างขนย้ายขยะติดเชื้อประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

124. ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

125. ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

126. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

127. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

128. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

129. ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

130. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

131. ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

132. ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

133. ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

134. ซื้อยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

135. ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

136. ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จอแสดงผลแบบโต้ตอบ ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

137. จ้างเหมาพิมพ์ใบประกาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

138. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

139. จ้างตรวจวิเคราะห์ภายนอกหน่วยงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

140. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

141. ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

142. ซื้อวัคซีน Pneumococcal Conjugate Vaccine จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ค)

143. ซื้อวัคซีน Haemophilus influenza type B  530 dose โดยวิธี E-Bidding

144. ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

145. ซื้อวัสดุการแพทย์ Foley No.14 two way Cathter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

146. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

147. ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

148. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

149. ซื้อยา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

150. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

151. ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

152. ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

153. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

154. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

155. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

156. จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการอบรมในโครงการฯของศูนย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

157. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 61 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

158. ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

159. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

160. จ้างเหมาทำป้ายสุดยอดส้วมแห่งปี ระดับเขต ปี 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

161. ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

162. ซื้อวัสดุการแพทย์ Neonatal Oxygen Sensor. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

163. ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

164. ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

165. ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

166. ซื้อยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

167. ซื้อวัสดุการแพทย์ Sunction Control tube No.14FR 50 cm. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

168. จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

169. จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

170. จ้างซ่อมโช๊คอัพฝากท้าย รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กน9349ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

171. จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ fuji xerox p365d เลขครุภัณฑ์ 74400100002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

172. จ้างซ่อมเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในรถพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

173. ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

174. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

175. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

176. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

177. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

178. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

179. ซื้อวัสดุก่อสรัาง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

180. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

181. ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

182. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

183. ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

184. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

185. จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการอบรมในโครงการต่างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  

การเปิดเผยราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 500,000 บาท งานก่อสร้าง)

         

การเปิดเผยราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 500,000 บาท งานซื้อ/งานจ้างทั่วไป)