× ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม ศูนย์อนามัยที่ 5 จะมีการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ อาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเข้าใช้งานระบบงานอินทราเน็ตภายใน ซึ่งท่านสามารถเข้าใช้งานได้โดยตรงที่
https://apps.hpc.go.th

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านทุจริตศูนย์อนามัยที่ 5 ประจำปี 2563

วันที่ 31/01/2563