นโยบายป้องกันการทุจริต/ทรัพยากรบุคคล

วันที่ 10/03/2563

1.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงาน

2.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

3.มาตรการป้องกันการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด

4.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

5.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

6.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง

7.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

8.แผนพัฒนากำลังคน

คู่มือการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวง

คู่มือบริหารงานพนักงานราชการ

ประกาศกรมอนามัยหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น

แนวทางจัดทำคำมั่น

9.รายงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2562

10.หลักเกณฑ์วิธีประเมินระดับหน่วยงาน

11.หลักเกณฑ์วิธีประเมินระดับบุคคล

12.ปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีประเมินระดับบุคคล