เปิดเผยราคากลางก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 24/02/2563

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

 

แบบ บก.01

แบบ งวดงาน-งวดเงิน

แบบปร.4 หน้า 1-9

แบบปร.4 หน้า 10-18

แบบปร.4(ข,พ)

แบบปร.5, แบบปร.6