× ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม ศูนย์อนามัยที่ 5 จะมีการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ อาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเข้าใช้งานระบบงานอินทราเน็ตภายใน ซึ่งท่านสามารถเข้าใช้งานได้โดยตรงที่
https://apps.hpc.go.th

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5

วันที่ 09/04/2563

ยกเลิกประกาศประกวดราคาก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5
เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา

Download เอกสาร