× ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม ศูนย์อนามัยที่ 5 จะมีการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ อาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเข้าใช้งานระบบงานอินทราเน็ตภายใน ซึ่งท่านสามารถเข้าใช้งานได้โดยตรงที่
https://apps.hpc.go.th

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5 ครั้งที่ 2

วันที่ 28/05/2563

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5 ครั้งที่ 2

เอกสารหน้า 1-7เอกสารหน้า 8-12

 

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตงาน
โปรดสอบถามมายังกรมอนามัย (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี)
ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ bouaonrak.s@anamai.mail.go.th