ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคลคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

วันที่ 23/10/2563