ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

วันที่ 08/12/2563

Download ร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

 

Download ร่างประกาศประกวดราคางานปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

 

Download ร่างขอบเขตของงาน

 

Download งวดงาน-งวดเงิน