ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ

วันที่ 17/06/2564

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ
สำหรับการตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์ (Quadruple test)
พร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2564

Download