ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

วันที่ 12/07/2564