Valentine ‘s day วันแห่งความสุขของครอบครัว

วันที่ 10/02/2557

valentine1

Valentine ‘s day
วันแห่งความสุขของครอบครัว

ความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์ เป็นความรู้สึกที่สร้างโลกนี้ให้น่าอยู่ ทำให้เกิดพลังซึ่งเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต นั่นคือ พลังของครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันหลักเป็นแกนกลางของสังคมเป็นรากฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิต  มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  มีความจริงใจต่อกัน  เป็นพลังสร้างคนในครอบครัวให้มีความสุข  มองโลกในแง่ดี ร่วมถึงสร้างประโยชน์ให้สังคมมีคุณภาพดี ความปรารถนาดีที่เกิดในครอบครัว  ส่งผลให้คนในครอบครัวมีความสุข มีอารมณ์และสุขภาพจิตดี

การแสดงความรักไม่จำเป็นจะต้องแสดงความรักกันเพียงวันวาเลนไทน์เท่านั้น ทุกๆวัน เราสามารถสร้างกิจกรรมต่างๆ ที่ดีร่วมกันได้ ยิ่งความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกเป็นสิ่งที่สำคัญ ความรักจะต้องสร้างกันทุกวัน และปัจจัยที่สำคัญต่อการสร้างความรักในครอบครัวนั่นก็คือ การให้ แต่หากพ่อแม่ไม่รักกัน แสดงออกต่อกันด้วยความก้าวร้าวทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำ ครอบครัวก็จะเกิดความไม่มั่นคง บรรยากาศในครอบครัวมีแต่ความตึงเครียดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อจิตใจและความรู้สึกของลูกโดยตรงอันจะส่งผลให้เกิดปัญหาพฤติกรรมกับลูก    ครอบครัวจึงเป็นสถาบันหลักในการเสริมสร้างความรักให้กับลูกเพื่อให้ ลูกมีอารมณ์ที่ดี มีสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งจะนำไปสู่การมีความคิดและพฤติกรรมที่ดีอันเป็นรากฐานในการพัฒนาคุณภาพของบุคคล

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันไว้ตั้งแต่เด็กจิตใจก็เหมือนกับร่างกาย ถ้าภูมิคุ้มกันดีก็เจ็บป่วยได้ยาก แต่พ่อแม่ในปัจจุบันรู้จักแต่การเลี้ยงลูกให้มีร่างกายที่แข็งแรง แต่ไม่มีความรู้ว่าจะเลี้ยงดูลูกอย่างไรให้จิตใจแข็งแรง จิตใจก็ต้องการอาหารใจเหมือนกัน อาหารใจส่วนใหญ่ก็จะพูดกันถึงแต่
เรื่องของความรัก คิดว่าให้ความรักเด็กก็จะอบอุ่นโตมาก็น่าจะเป็นคนดี แต่ความเป็นจริงเป็นเพียงส่วนเดียวเหมือนกับการให้สารอาหารเพียงอย่างเดียวก็จะทำให้เป็นโรคได้ง่าย ความรักก็เช่นกันต้องให้ความเหมาะสม ถ้ารักมากตามใจมากจะกลายเป็นปัญหา อย่างเด็กวัยรุ่นที่ฆ่าตัวตายเพราะทนไม่ได้ที่แฟนทิ้ง คือตัวอย่างง่ายๆ ของการให้ความรักมากเกินไปดังนั้น การให้ความรัก นอกจากจะต้องดูความเหมาะสมแล้ว พ่อแม่หรือผู้ปกครองยังต้องคำนึงถึงการให้ความรักที่เหมาะสมควบคู่ไปพร้อมๆกับ ความเข้าใจ ตามช่วงวัยและการเติบโตของเด็ก ซึ่งหลายครอบครัวในสังคมไทยยังขาดความรู้และทักษะในสิ่งเหล่านี้พ่อแม่ยุคใหม่หลายคนอาจจะเข้าใจว่าการเป็นพ่อแม่ที่ดีคือการให้ความรักความเข้าใจ แต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเพราะที่แท้จริงแล้วสิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญที่เป็นเสมือนภูมิคุ้มกันภายในจิตใจสำหรับลูกต่อไปในอนาคตก็คือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อและแม่ พูดได้ว่าของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับลูกคือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อ แม่ เพราะเมื่อพ่อแม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ลูกก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีตามมา

แต่ปัจจุบันเราไม่ขวนขวายสิ่งที่คิดว่าดีมาให้กับลูก หาแต่สิ่งที่อยู่ข้างนอก เช่น สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยเป็นการปลูกฝังสร้างค่านิยมที่ผิ ดๆ ให้เด็กตั้งแต่วัยเต๊าะแตะจนยากที่จะแก้ไข หรือต้องมาแก้ไขที่ปลายเหตุ  แต่สิ่งที่ดีสำหรับลูกที่แท้จริงนั้นกลับอยู่ข้างในตัวเรา สิ่งเหล่านี้ต่างหากจะส่งผลต่อการมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่ดี .....

โดย........น.ส.สกาวรัตน์  เทพรัตน์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ งานอนามัยแม่และเด็ก  ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี