สุขภาวะเด็กไทยภายใต้ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ

วันที่ 12/05/2557

babyschool

สุขภาวะเด็กไทยภายใต้ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ

ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะในเด็กได้แก่ ปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัว บิดามารดาอายุน้อย ครอบครัวแตกแยกเนื่องจากการหย่าร้าง สภาพแวดล้อมที่มีสิ่งยั่วยุเด็ก ค่านิยม นโยบายของรัฐที่ให้ความสำคัญในเรื่องเศรษฐกิจของประเทศโดยไม่ค่อยคำนึงถึงผลกระทบทางสังคม   ผลกระทบจากความขัดแย้งและภัยธรรมชาติ  และจากตัวเด็กเอง เช่น ขาดความรักความอบอุ่น   และเรื่องของความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ปัญหาดังกล่าวทำให้เด็กกลายเป็นเด็กด้อยโอกาส เช่น เด็กที่ถูกทารุณทางร่างกาย จิตใจ และทางเพศ  แรงงาน   เด็กชาวไทยต่างวัฒนธรรมและเด็กชาวเขา เด็กไร้สัญชาติและเด็กต่างชาติ   ซึ่งปัญหาที่เกิดกับเด็กโดยตรงก็คือ ปัญหาสุขภาพและการขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ

คุณภาพของชีวิตและสังคม ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับเด็กๆ พ่อแม่สร้างลูกที่ดีได้ด้วยการอ่านนิทานให้ลูกฟังทุกวัน พร้อมสอดแทรกการสอนลงไปและความสุขจากการฟังพ่อแม่เล่านิทานจะเป็นร่องรอยลึกอยู่ในสมองอย่างยากที่จะลบเลือนเวลาแห่งความสุขร่วมกัน ระหว่างพ่อแม่ลูกคือการลงทุนเพื่ออนาคตภายภาคหน้า

จากผลการสำรวจสถานการณ์เด็กไทยปี 2548-2549 พบว่า เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่อยู่ในครัวเรือนมีหนังสือสำหรับเด็กร้อยละ 42.6 เฉลี่ย มีเพียง 2 เล่ม  ( ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดว่าครัวเรือนจะมีหนังสือ สำหรับเด็ก เฉลี่ย 3 เล่ม ) เด็กอายุ 24-59 เดือน มีหนังสือสำหรับเด็ก ร้อยละ 51.7  เด็กอายุ 0 -23 เดือน มีหนังสือสำหรับเด็ก ร้อยละ 28.8  ของเล่นเด็กมีเพียงร้อยละ 31.1 ซึ่งส่วนใหญ่ซื้อจากร้านค้ามากที่สุด ร้อยละ 77.3   ยังมีเด็กอีกร้อยละ 8.4 ที่ไม่มีของเล่น

จากการศึกษาปัจจัยด้านการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองและการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตสาธารณสุขที่ 4และ5 ปี 2556 พบว่า ในเด็กช่วงอายุ 1 ปี 7 เดือน 3 ปี จะได้รับการเลี้ยงดู เอาใจใส่ด้วยความรัก ความอบอุ่น อาหารตามวัย การดูแลร่างกาย ความสะอาดทั่วไป การฝึกวินัย การฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเองตามช่วงวัย การเล่นกับลูก การป้องกันอุบัติเหตุ ที่จะเป็นอันตรายกับเด็ก การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ผู้ปกครองเด็กทำเป็นประจำต่อเนื่องมากกว่า ร้อยละ 80 ยกเว้นเรื่องการเล่านิทานที่ผู้ปกครองทำได้ประจำ ร้อยละ 25.3 ทำได้บางครั้ง ร้อยละ 60.4 หลีกเลี่ยงการดูทีวีของเด็ก ผู้ปกครองทำได้ประจำเพียง ร้อยละ 53.5 

ในเด็กช่วงอายุ 3 ปี – 5 ปี เด็กได้รับการดูแลด้วยความรัก ความอบอุ่น การให้อาหารตามวัย การฝึกระเบียบวินัย ผู้ปกครองทำเป็นประจำร้อยละ 75.0 การเล่านิทาน ทำประจำ ร้อยละ 32.5 ทำเป็นบางครั้งร้อยละ 54.4

        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่มอบความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นในการดูแลบุตรหลานแทนตนเอง  ซึ่งศูนย์เด็กเล็กในปัจจุบันอยู่ในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดกระบวนการให้บริการตามมาตรฐาน 6 ด้าน ครอบคลุมด้านการเจริญเติบโต อนามัยในช่องปาก และการจัดอาหารถูกหลักสุขาภิบาล  ด้านพัฒนาการและการเรียนรู้ตามช่วงวัย  ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ด้านบุคลากรครูผู้ดูแลเด็ก ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี มีความรู้ในการเลี้ยงดูเด็ก  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 85  มีการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพโดยมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  ฟันน้ำนมผุไม่เกินร้อยละ 57 มีการดูแลส่งต่อเด็กที่พัฒนาการไม่สมวัย ตามระบบทุกคน  ทั้งนี้เพื่อให้เด็กได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพครอบคลุมทุกด้านและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการมีสุขภาพกายและใจที่ดีต่อไป

โดย น.ส.สกาวรัตน์ เทพรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

งานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยแม่และเด็ก