NCDs โรคเรื้อรังที่ประชากรโลกต้องระวัง

วันที่ 02/07/2557

NCDS

NCDs โรคเรื้อรังที่ประชากรโลกต้องระวัง

NCDs โรคที่คุณสร้างเอง”   ปัจจุบันคำพูดนี้ หลายคนคงได้ยิน ได้เห็น กันบ่อยขึ้นทางสื่อต่างๆ   ทั้งนี้เพราะปัจจุบันโรค NCDs กำลังเป็นปัญหาสำคัญของประเทศและของทั่วโลก เนื่องจากมีจำนวนผู้ที่ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคเหล่านี้เพิ่มสูงขึ้น โดยพบว่า ในปี2554 มีจำนวนผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคNCDs มากถึง 36.2 ล้านคน(มากกว่าสาเหตุการตายอื่นๆทุกสาเหตุรวมกัน) คิดเป็นร้อยละ 66 ของประชากรโลก ขณะที่ประเทศไทย จากข้อมูลสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ปี 2552 มีผู้ป่วยด้วยโรคในกลุ่มนี้ถึง 14 ล้านคน เสียชีวิตมากกว่า 3 แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 73 ของการเสียชีวิตของประชากรไทยทั้งหมด และมากกว่าครึ่งเสียชีวิตก่อนอายุ 60 ปี ซึ่งสูงกว่าอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยของประชากรทั้งโลกถึง 10%

คำว่า “NCDs” ย่อมาจาก Non communicable disease หมายถึง กลุ่มโรคไม่ติดต่อที่ไม่สามารถแพร่กระจายโรคจากคนสู่คนได้ โดยทั่วไปอาจจะเรียกว่า กลุ่มโรคเรื้อรัง” ซึ่งหมายถึง โรคที่เกิดต่อเนื่องยาวนาน มีการดำเนินของโรคเป็นไปอย่างช้าๆ เป็นแล้วไม่หาย แต่ป้องกันได้ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง และโรคอ้วนลงพุง

บางครั้งเรียกว่า  โรคที่เราสร้างเอง  ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มโรคดังกล่าว เกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้อง เช่น การไม่ออกกำลังกาย การรับประทานอาหารรสจัดเกินไป เช่น เค็มจัด หวานจัด มันจัด  การรับประทานอาหารไขมันสูง การสะสมความเครียด  การรับสารพิษอย่างสม่ำเสมอ เช่น การดื่มสุรา  สูบบุหรี่ กินอาหารปิ้ง ย่าง บ่อยเกินไป เป็นต้น

 ตัวอย่างของพฤติกรรมและการเกิดโรคNCDs

1.       โรคเบาหวาน : โรคเบาหวานประเภท เกิดจากการกินอาหารหวานจัดหรือกินน้ำตาลมากเกินไป ไม่ออกกำลังกาย  ทำให้ร่างกายเผาผลาญน้ำตาลไม่หมด

2.       โรคความดันโลหิตสูง: เกิดจากการกินอาหารไขมันสูง การไม่ออกกำลังกาย ความเครียด     

3.       โรคไต: เกิดจากการกินอาหารรสเค็มจัด ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน หรือการกินอาหารที่มีโซเดียมสูง เป็นระยะเวลานาน

4.       โรคหลอดเลือดสมอง: เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีไขมันมากเกินไป  การดื่มสุรา และการไม่ออกกำลังกาย ทำให้มีไขมันสะสมอยู่ในเส้นเลือดส่งผลให้เกิดการอุดตันด้านในของผนังหลอดเลือด

5.       โรคหลอดเลือดหัวใจ: สาเหตุส่วนหนึ่งของการเกิดโรค คือ การอุดตันของไขมันในเลือด

6.       โรคมะเร็งปอด/ถุงลมโป่งพอง: เกิดจากการสูบบุหรี่เป็นระยะเวลานาน

กลุ่มคนที่เสี่ยงต่อโรคNCDS

ดังได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า โรคกลุ่มนี้ เกิดจากพฤติกรรมการกินอยู่หรือการดำเนินชีวิต ดังนั้นกลุ่มที่ เสี่ยงต่อการเกิดโรคกลุ่มนี้ ได้แก่  กลุ่มคนที่มีวิถีการดำเนินชีวิตผิดๆ เช่น นอนดึก  ไม่ออกกำลังกาย รับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะไม่ครบ 5 หมู่   สูบบุหรี่ ดื่มสุราเป็นประจำ มีความเครียดสูง เป็นต้น 

การป้องกันตัวเองจากกลุ่มโรคNCDs

โรคNCDs  สามารถป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตเสียใหม่ด้วยการหันมาออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที/ครั้ง  5ครั้ง/สัปดาห์ หลีกเลี่ยงอาหารรสหวาน มัน และเค็มจัด  งดดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่

รับประทานผักมากๆ พักผ่อนให้เพียงพอ จะเห็นได้ว่า โรค NCDs เป็นสาเหตุการตายของคนไทยมากถึง 70%  ยิ่งวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบันที่เร่งรีบ เครียดกับงาน มีเวลาเอาใจใส่ดูแลตนเองน้อย  ยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงที่เกิดโรคในกลุ่มนี้มากขึ้นทุกวัน เราจึงควรหันมาดูแลตนเองเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคกลุ่มนี้ และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกันดีกว่า

 

 

                                                                                                                                      โดย นางสาวจิตติมา ธาราพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี