สารอาหารกับการพัฒนาสมอง

วันที่ 07/06/2559

sale59

สารอาหารกับการพัฒนาสมอง

             ปัจจุบันสติปัญญา (IQ) ของเด็กไทยมีแนวโน้มลดลง เนื่องมาจากหลายสาเหตุ หนึ่งในสาเหตุหลักคือปัญหาทางด้านโภชนาการ โดยเฉพาะปัญหาทางด้านการขาดสารไอโอดีนและภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในเด็ก จากผลการสำรวจ IQ เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ ปี 2557 พบว่า IQ เฉลี่ยอยู่ที่ 93.1 และเมื่อเทียบกับปี 2554 IQ เฉลี่ยที่ 94.5 พบว่าลดลง 1.4 จุด(1) ซึ่งต่ำกว่าค่ากลางมาตรฐานสากล (IQ = 100) และจากการตรวจระดับไอโอดีนในปัสสาวะเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี) ของสำนักโภชนาการ กรมอนามัย เมื่อปี 2556 พบเด็ก ร้อยละ 11.1 เป็นโรคขาดสารไอโอดีน ผลการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ครั้งที่ 5 เมื่อปี 2546 พบความชุกโรคโลหิตจางกลุ่มเด็กปฐมวัย (อายุ 6 เดือน-5 ปี) ร้อยละ 25.9 กลุ่มเด็กวัยเรียนอายุ 6-8 ปี ร้อยละ 46.7 อายุ 9-11 ปี ร้อยละ 25.4 และอายุ 12-14 ปี พบร้อยละ 15.7 ซึ่งสาเหตุมากกว่าร้อยละ 50 เกิดจากการขาดธาตุเหล็ก(2)

            เพื่อป้องกัน IQ ของเด็กไทยไม่ให้ลดน้อยลงหรือช่วยทำให้ IQ ของเด็กไทยสูงขึ้น จำเป็นต้องมีการส่งเสริมด้านโภชนาการตั้งแต่เด็กยังเป็นทารกอยู่ในครรภ์ ซึ่งต้องทำให้ตัวคุณแม่มีความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาสมองของลูก การปฏิบัติตนในระหว่างการตั้งครรภ์ ตลอดจนการเลี้ยงลูกหลังจากคลอดแล้วจนเด็กเจริญเติบโตเต็มที่ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสมองของลูก ได้แก่ พันธุกรรมจากพ่อแม่ อาหารและสิ่งแวดล้อม สำหรับปัจจัยด้านพันธุกรรมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ปัจจัยทางด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่คุณแม่สามารถส่งเสริมพัฒนาให้กับลูกได้ ในตอนที่คุณแม่เริ่มตั้งครรภ์นั้น จำเป็นต้องได้รับสารไอโอดีนอย่างเพียงพอ เนื่องจากสารไอโอดีนจะถูกนำไปสร้างธัยรอยด์ฮอร์โมนผ่านทางรกแล้วไปสู่ลูก เมื่อลูกได้รับฮอร์โมนจากแม่จะนำไปพัฒนาสมองและการเจริญเติบโต เมื่อร่างกายได้รับไอโอดีนที่เพียงพอจะสร้างและมีเส้นใยสมองแตกแขนงมากมาย มีผลต่อการส่งสัญญาณและความเฉลียวฉลาด ตั้งแต่ลูกมีอายุประมาณ 8 สัปดาห์ เรื่อยไปจนถึง 3 ปีแรก(3) จากการศึกษาของหลายประเทศพบว่า โรคขาดสารไอโอดีนทำให้ IQของเด็กนักเรียนลดลงโดยเฉลี่ยถึง 13.5 หน่วยไอคิว(4) สำหรับธาตุเหล็กนั้นก็เป็นสารอาหารที่สำคัญตัวหนึ่งที่มีผลกับ IQของเด็กไทยเช่นเดียวกับไอโอดีน เนื่องจากธาตุเหล็กจะอยู่ที่เม็ดเลือดแดงในรูปของฮีโมโกลบินทำหน้าที่นำออกซิเจนไปยังปอดและเซลล์เนื้อเยื่อต่าง ๆ โดยลูกต้องการธาตุเหล็กในช่วงที่คุณแม่ตั้งครรภ์ประมาณปลายไตรมาสที่ 1 และความต้องการธาตุเหล็กจะสูงขึ้นเป็นลำดับ ในเด็กเล็กที่ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กมีพัฒนาการช้ากว่าเด็กปกติ เด็กวัยเรียนที่ขาดธาตุเหล็ก มีไอคิวต่ำกว่าเด็กที่ไม่ขาดธาตุเหล็ก และการขาดธาตุเหล็กเรื้อรัง IQ จะลดลง 5 - 10 คะแนน(5)

              ดังนั้นถ้าคุณแม่อยากให้ลูกเกิดมามีความสมบูรณ์ เฉลียวฉลาด ในช่วงเริ่มตั้งครรภ์ถือว่าเป็นช่วงโอกาสทองที่คุณแม่สามารถช่วยเสริมสร้างการพัฒนาสมองของลูกได้ โดยการเลือกรับประทานอาหารให้หลากหลาย และเหมาะสม เพื่อให้ได้สารอาหารต่างๆครบถ้วน อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี รู้จักปล่อยวางกับความเครียด ทำตนให้อารมณ์ดีเสมอ ลูบหน้าท้อง พูดคุยกับลูก ฟังเพลง ถ้าคุณแม่เข้าใจและปฏิบัติตามนี้แล้วลูกที่เกิดมาก็จะสมบูรณ์ มีความเฉลียวฉลาด สมกับที่คุณแม่ได้รอคอย และเมื่อคลอดแล้วต้องมีการส่งเสริมด้านโภชนาการเพื่อให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีต่อไป