วงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรอัตโนมัติแบบ 2 ท่อลม พร้อมวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดจำนวน 7 เครื่อง

วันที่ 06/09/2559

วงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรอัตโนมัติแบบ 2 ท่อลม พร้อมวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดจำนวน 7 เครื่อง

Download เอกสาร