ล้างมือบ่อยครั้ง ยับยั้งโรค

วันที่ 30/10/2554

ในภาวะน้ำท่วม และมีผู้ประสบอุทกภัยอพยพ โยกย้ายถิ่นฐานชั่วคราวจำนวนมาก  สิ่งสำคัญที่ต้องระวังคือโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำ เราจึงควรล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดโรค  โดยเฉพาะหลังการใช้ส้วม และจับต้องสิ่งสกปรก

_1_