Dashboard

ระบบประมวลผลข้อมูลจาก 43 แฟ้ม จังหวัด เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี

ประมวลผลข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก

 1. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ (ร้อยละ)
 2. หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ (ร้อยละ)
 3. หญิงตั้งครรภ์ที่มีผลการตรวจ VDRL ผิดปกติ (ร้อยละ)
 4. หญิงตั้งครรภ์ที่มีผลการตรวจไวรัสตับอักเสบบีผิดปกติ (ร้อยละ)
 5. หญิงตั้งครรภ์ที่มีผลการตรวจธาลัสซีเมียผิดปกติ (ร้อยละ)
 6. หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง (ร้อยละ)
 7. อัตราเด็กเกิดไร้ชีพ ( อัตรา ต่อ 1000)
 8. อัตราคลอดก่อนกำหนด (ร้อยละ)
 9. อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม (ร้อยละ)
 10. อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน (อัตรา ต่อ 1000 )
 11. เด็กที่ได้ตรวจ TSH (ร้อยละ)
 12. ผลการตรวจ TSH > 11.2 < 25 mu/l (ร้อยละ)
 13. ผลการตรวจ TSH ≥ 25 mu/l (ร้อยละ)
 14. แม่หลังคลอดได้รับการตรวจเยี่ยมครบ 3 ครั้ง (ร้อยละ)
 15. ทารกได้รับการตรวจเยี่ยมครบ 3 ครั้ง (ร้อยละ)
 16. เด็กอายุ 1 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว (ร้อยละ)
 17. เด็กอายุ 2 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว (ร้อยละ)
 18. เด็กอายุ 3 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว (ร้อยละ)
 19. เด็กอายุ 4 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว (ร้อยละ)
 20. เด็กอายุ 5 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว (ร้อยละ)
 21. เด็กอายุ 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว (ร้อยละ)
 22. เด็กอายุ 0-6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว (ร้อยละ)